Weds 28th

6th– pg 246 -247;WE’s # 1-18 all

8th–we had a test today they should finish yesterdays HWK

Advertisements